Помош за настраданите во катастрофалниот земјотрес во Општина Костајница и Општина Козарска Дубица, Ентитет Република Српска во Босна и Херцеговина е една од главните точки за која ќе расправа Советот на Град Скопје на денешната седница. Со оваа точка се предлага Градот Скопје да даде помош во износ од по 500.000 денари за двете општини или вкупно милион денари.
На денешната седница Советот ќе расправа и за одлуки за воспоставување меѓуопштинска соработка со општините Аеродром, Центар, Карпош, Гази Баба и со Ѓорче Петров во врска со уредувањето на јавни површини со поставување елементи од урбана опрема за спорт и рекреација. Овие одлуки се поврзани со проектот на Град Скопје за реконструкција на зелените површини и поставувањето на урбана опрема, како и потребните финансиски средства за нивна изградба и одржување. На седницата ќе се расправа и за измени и надополнување на веќе донесените одлуки за меѓуопштинска соработка со Општина Карпош за реконструкција на улици во Нерези, како и за меѓуопштинската соработка со Општина Сарај за реконструкција на локален пат за с. Бојане.
Советот на Град Скопје ќе расправа и за повеќе точки за утврдување на висината на бодовите за плата на вработените во Градската администација и јавните претпријатија „Паркови и зеленило“ и „Лајка“, како и за одобрување на инвестиционите програми за 2021 година за јавните претпријатија „Улици и патишта“, „Дрисла“ и „Градски паркинг“. Дополнително, Советот ќе расправа за промената на повеќе ценовници на услугите кои ги даваат јавните претпријатија „Улици и патишта“ и „Градски паркинг“, измената за ценовникот за вршење на Интегриран тарифен систем во линискиот превоз на патници во градот Скопјe, како и за одобрување на промената на годишните програми за вработување за 2021 година на Град Скопје и ЈУ Градска библиотека „Браќа Миладиновци“.
Пред советниците ќе се најдат и поголем број програми за работа, односно ќе расправаат за Програмата за активностите на Град Скопје за соработка со здруженија и фондации во 2021 година, Програмата за изменување и дополнување на Програмата за финансирање на јавните установи и активностите од областа на културата од интерес на Град Скопје за 2021 година, Програмата за управување и одржување на градските гробишта во Скопје за 2021 година, како и Програмата за работа на Советот на Град Скопје за 2021 година. На седницата советниците ќе одлучуваат и за поголем број одлуки за ослободување од плаќање на надоместок за уредување на градежно земјиште на повеќе објекти кои се од јавен интерес, како и за Буџетскиот календар на Град Скопје за 2021 година.