четврток, ноември 26, 2020

Контакт

Контакт детали

Полн назив на компанијата: Македонски Медиа Сервис
Седиште и адреса: 5-та Партиска конференција бб, 2000 Штип
Матичен број: 6372953
Единствен даночен број: 4029008502490
Година на основање: 2008 година
Жиро сметка: 380977350200136, депонент ПроКредит банка
E-mail: [email protected], [email protected]
Web: https://www.mms.mk