Дневни активности на јавни претпријатија
Денеска ЈП „Стипион 2011“ ќе работи на:
– Реконструкција на тротоар кај Булевар ЈНА
– Реконструкција на мал плоштад пред пензионерски дом
– Реконструкција на постоечко игралиште во Блок 70
– Замена на училишни светилки во градот