Советот на општина Струмица денеска ја одржа 12-та седница на која што беа усвоени  предлог одлуки и извештаи од повеќе области, а во интерес на граѓаните. Посебно сакам да ги истакнам првата и втората точка од дневниот ред, односно,предлог – одлуките  за давање согласност и овластување за потпишување на договори за грант по  проектот „Водоснабдување и одведување на отпадни води“ и давање согласност и овластување за измирување односно пренасочување на средства од буџетската сметка на Општина Струмица.