Повторната јавна анкета и јавна презентација по прелог-план ДУП за дел од УЕ97, м.в.„Плуждино“ и м.в.„Горни Бунари“, КО Штип, Штип е трае пет работни дена, зпочнувајќи три работни дена од денот на објавувањето на соопштението во јавните гласила, секој работен ден од 7.30 до 15.30 часот, во периодот од 15 до 19 февруари 2021 година.

Во споменатиот рок може да се доставуваат писмени забелешки, предлози и мислења на анкетни листови. Повторната јавна презентација со стручно презентирање на планот ќе се одржи на 16 февруари 2021 година во 12.30 часот во просториите на Општина Штип.