Во тек е предлагање на кандидатури за нов состав на Совет на млади на Општина Свети. Советот на Општинтаа објави јавен повик, преку кој се очекува да се изберат нови седум члена на Советот на млади, како теко кое е задолжително во општината и треба да се занимава со младинските политики.

Повикот се однесува за млади на возраст од 15 до 30 години,  кои можат да бидат предложени од здруженијата на граѓани, ученичките совети, студентски организации, како и од другите облици на младинско организирање.

Избраните членовите во Советот на млади имаат мандат од две години.