Посета на манастир во село Брест
Вчера 09.08.2018 г., градоначалникот на Општина Штип, Благој Бочварски го посети манастирот во село Брест по повод празникот Св. Пантелејмонл.

 

 

Дневни активности на јавни претпријатија

Денеска ЈП „Стипион 2011“ ќе работи на:

 

 

 • Реконструкција на мал.плоштад кај пензионерски дом
 • Изградба на крак на ул. „Сане Георгиев“
 • Изградба на игралиште во Блок 70
 • Чистење на депонија кај градски пазар
 • Замена на улични светилки во градот

Работната единица Водовод и канализација при ЈП „Исар“ денеска ќе ги извршува следните активности:

 • Санирање на дефект на водоводна линија на улиците: Вељко Влаховиќ, и11ти Конгрес и во населба Железничка
 • Приклучок на нови бунари на водоводниот систем во м.в Штипско езеро
 • Изведба на нова линија за фекална канализација во населба Баби на улица Лески
 • Санирање на површини на улиците Анте Банина и Иво Лола Рибар
 • Изведба на нова линија за фекална канализација во населба Суитлак (втора смена)

Работната единица Паркови и зеленило при ЈП „Исар“ ќе ги извршува следните работни активности:

 • Косење покрај Бул. Партизанска
 • Косење покрај ОУ „Тошо Арсов“
 • Косење во парк во населба Баби
 • Косење пред ОУ „Ванчо Прќе“
 • Косење во Градски стадион