Пред истекот на рокот, завршена е и четвртата фаза од изградбата речното корито на река Козјачка во Карбинци.
„Во следниов период ќе работиме на дополнително уредување и осветлување на овој потег од влезот до крајот на ова речно корито,“ информира градоначалникот на Општина карбинци, Виктор Паунов.