Повторната јавна анкета и јавна презентација по предлог-планот за измена и дополнување на ДУП за дел од Центар, дел од УБ1, дел од УМ 1 и 2, општина Штип, ќе трае пет работни дена, започнувајќи три работни дена од денот на објавувањето на соопшението во јавните гласила, секој работен ден од 7.30 до 15.30 часот, во периодот од 15 до 19 февруари 2021 година.

Во споменатиот рок може да се доставуват писмени забелешки, предлози и мислења на анкетните листови.

Повторната јавна презентација со стручно презентирање на планот ќе е одржи на 16 февруари 2021 година во 13 часот во просториите на Општина Штип.