Повторната јавна анкета и јавна презентација по Предлог-планот за измена и дополнување на ДУП за дел од „Автокоманда“, дел од УБ 28, Општина Штип, ќе трае пет работни дена, започнувајќи три работни дена од денот на објавувањето на соопштението во јавните гласила, секој работен ден од 7.30 до 15.30 часот, во периодот од 15 до 19 февруаи 2021 година.

Во споменатиот рок може да се доставуваат писмени забелешки, предлози и мислења на анктените листови.

Повторната јавна презентација со стручно презентирање на планот ќе се одржи на 16 февруари 2021 одина во 12 часот во просториите на Општин Штип.