Според извештајот од проектот „Следење на принципите на јавната администрација во зачувување на вредностите на добро управување“ финансиран од Европската унија, Општина Штип е најтранспрентна веб Општина во државата.
Истражувањето покажува дека на Општина Штип најдобро рангирана во однос на објавување на својата веб страна во врска со финансиите и буџетското работење.
Овој факт го покажува истражувањето на Центарот за управување со промени и невладините здруженија ИНИ од Виница и ЕХО од Штип.
Општина Штип има индикатор на индекс на транспарентност 61.54% и прво рангирана на листата на општини по барометарот за веб-транспарентност.