Дневни активности на јавни претпријатија

Денеска ЈП „Стипион 2011“ ќе работи на:

 • Реконструкција на мал плоштад кај пензионерски дом
 • Изградба на игралиште во населба Блок 70
 • Реконструкција на тротоар на улица „Тодор Коларов“
 • Замена на улични светилки во градот

ЈП „Исар“ ќе работи на:

 • Санирање на дефект на водоводна линија на улиците: Солидарност 46, Никола Карев, 11ти Конгрес
 • Изведба на нова линија за фекална канализација во населба Баби на улица Лески
 • Приклучок на нови бушени бунари на водоводниот систем во м.в Штипско езеро
 • Санирање на површини на улиците Анте Банина и улица Брегалничка
 • Изведба на нова фекална канализација во населба Суитлак 2 (втора смена)

РЕ Паркови и зеленило ќе работи на косење на зелени површини кај:

 • Булевар Партизанска
 • Паркова површина отспротива ЕВН
 • Мали паркови во населба Баби
 • Парк во населба Дузлак
 • Кружен тек во населба Железничка