Дневни активности на јавни претпријатија

Денеска ЈП „Стипион 2011“ ќе работи на:

 • Реконструкција на мал плоштад кај пензионерски дом
 • Изградба на крак на улица Сане Георгиев
 • Изградба на игралиште во населба Блок 70
 • Чистење на депонија кај градскиот пазар
 • Замена на улични светилки во градот

ЈП „Исар“ ќе работи на:

 • Санирање на дефект на водоводна линија на улиците: 7ми Конгрес и во населба Железничка
 • Приклучок на водоводна линија на улица Гошо Сламката
 • Изведба на нова линија за фекална канализација во населба Баби на улица Лески
 • Приклучок на нови бушени бунари на водоводниот систем во м.в Штипско езеро
 • Санирање на површини на улиците Анте Банина, Ленинова и Иво Лола Рибар

РЕ Паркови и зеленило ќе работи на косење на зелени површини кај:

 • Улица Ѓорги Петров
 • Улица Скопска
 • Зелени површини кај К’ртеке
 • Стадион Кежовица
 • Улица Партизанска
 • Сењак 4
 • Дузлак