Општинската организација на Црвен крст Куманово со својот Тим за одговор при катастрофи продолжува со активностите и прави напори за обезбедување на хуманитарна помош за социјално загорозени стари и изнемоштени лица во отсечени и недостапни региони.

Тимот останува во приправност и подготовка и во наредните денови доколку за тоа се појави потреба.