„Мојот данок, за мојата општина!” – кампања за придонесот на граѓаните за подобра општина

Со цел информирање на граѓаните и јавноста Проект на УСАИД за Зајакнување на капацитетите за искористување на ресурсите започна со јавна кампања. Пораката на оваа кампања е дека плаќањето данок на имот е должност на секој граѓанин-даночен обврзник, но во исто време и придонес на поединецот за градење на подобра иднината на општината.

Насловот на кампањата е „Мојот данок, за мојата општина!” До подобри општини, со навремено подмирување данок на имот.
Повеќе на видеото: